Wyróżnienie "Srebrny Dipol"
Z inicjatywy Tomka SP9ITP, została do życia powołana Kapituła Srebrnego Dipola. Celem Kapituły jest co roczne przyznawanie wyróżnienia "Srebrny Dipol" dla aktywatorów SP za szczególne osiągnięcia za rok poprzedni. Z założenia Kapituła jest kapitułą sportową i w przyszłości jej działalność może wychodzić poza jej pierwotny cel.
Obecnie Kapitułę tworzą:
Kanclerz - Tomek SP9ITP,
Sekretarz - Bartek SQ9APD,
Członek - Marcin SQ9OZM,
Członek - Jakub SQ7OVV,
Członek - Robert SQ8JMZ.Regulamin Kapituły SREBRNEGO DIPOLA

§1 Zasady ogólne

1. Kapituła została powołana w dniu 28 maja 2014 r.
2. Kapituła została powołana w celu wyróżnienia wybitnych osiągnięć AKTYWATORÓW na arenie krajowej i międzynarodowej programu dyplomowego SOTA, za miniony rok kalendarzowy.
3. Nagroda przyznawana jest indywidualnym krótkofalowcom, posiadającym polski znak krótkofalarski.
4. Nagroda może być przyznana zarówno za konkretne osiągnięcie jak i za całość działalności w danym roku.
5. SREBRNY DIPOL jest nagrodą środowiska SOTA SP przyznawanej tylko jednej osobie, zespołowi lub wyprawie raz do roku.
6. Kapituła zastrzega sobie nie przyznanie nagrody w danym roku.

§2 Kapituła

1. W skład Kapituły Sportowej wchodzą:
a) kanclerz
b) sekretarz
c) 3 członków
2. Członkowie Kapituły mają prawo kooptacji dodatkowych członków oraz pozbawienia członka kapituły prawa do zasiadania w jej składzie. Odbywa się to w głosowaniu jawnym, które może nastąpić drogą e-mailową, większością co najmniej 4/5 głosów.

§3 Zasady zgłaszania nominacji do nagrody i terminy publikacji ich list.

1. Zgłoszenie o przyznanie nagrody mogą składać „członkowie” SOTA przesyłając swoje propozycje nominacji do dowolnego członka Kapituły w terminie do 30 kwietnia.
2. Każdy członek Kapituły może zgłosić dowolną ilość kandydatur w określonym regulaminem terminie. Zgłoszenie następuje poprzez przekazanie swej decyzji sekretarzowi Kapituły.
3. Wyłonienie Listy Finalistów, składającej się z najwyżej 5-ciu nominacji, następuje w terminie do 30 maja. Pełna lista kandydatur jest publikowana w serwisie SOTA.
4. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może ustalić terminy inne od wyżej wymienionych.
5. W przypadku nominacji do nagrody członka Kapituły, Kapituła zawiesza danego członka na okres głosowania, a w jego miejsce dokonuje kooptacji dodatkowego członka.

§4 Zasady głosowania i przyznawania nagrody.

1. Decyzja Kapituły o przyznaniu SREBRNEGO DIPOLA jest podejmowana zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, które może nastąpić drogą e-mailową i jest ostateczna.
2. Obrady Kapituły są tajne. Po zakończeniu prac Kapituła sporządza protokół.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie SREBRNEGO DIPOLA za miniony rok kalendarzowy, odbywa się podczas głównego ZLOTU SOTA SP, a w przypadku jego nie odbycia, podczas innej imprezy, zgodnie z decyzją Kapituły.
4. Wyniki wyboru wyróżnienia SREBRNY DIPOL, będą zamieszczane na stronie internetowej po ich oficjalnym ogłoszeniu.


  PRZEJDŹ NA FORUM