NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » REGULAMINY DYPLOMU SOTA » ZASADY OGÓLNE - GENERAL RULES

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Zasady ogólne - General rules

tłumaczenie regulaminu
  
SQ9APD
14.08.2011 22:34:44
poziom 6Grupa: Administrator 

Lokalizacja: Kraków, KO00ab

Posty: 1398 #750268
Od: 2011-8-14


Ilość edycji wpisu: 29

Ilość edycji Admina: 14
Trwa tłumaczenie wersji aktualnej !!!

Poniżej: tłumaczenie wersji ważnej w okresie 01.08.2010 - 30.03.2015.


Tekst oryginalny aktualnej wersji "SOTA - General rules" w formacie PDF, do pobrania: tutaj

==============================================================================
1. KONTROLA ZMIAN
==============================================================================


Dotyczy dokumentu w angielskiej wersji językowej, nie zamieszczono w tłumaczeniu.

==============================================================================
2. DEFINICJE
==============================================================================


Następujące terminy, ktore zostały zdefiniowane i mają znaczenie, przedstawiono poniżej. Zdefiniowane pojęcia są wykorzystane, np. Aktywator. Terminy, które są wykorzystane, a zdefiniowane poniżej, zaznaczono kursywą w poniższym dokumencie.

W tłumaczeniu „SOTA - Zasady Ogólne” zrezygnowano z zaznaczeń kursywą poniżej zdefiniowanych terminów.

Aktywator (Activator)
Osoba lub grupa ludzi, która aktywuje szczyt dla celów SOTA.
ASL (Above Sea Level)
Wysokość nad poziomem morza (n.p.m).
Stowarzyszenie (Association)
Podmiot, część podmiotu lub grupa podmiotów. Stowarzyszenie posiadające uzgodnione parametry i listę szczytów, które są zgodne z Ogólnymi Zasadami, i zostały zarejestrowane i zatwierdzone przez Zespół Zarządzający Programem (mówi się: Stowarzyszenie zarejestrowane).
Poradnik Stowarzyszenia ARM (ARM - Association Reference Manual)
Dokument stworzony przez każde Stowarzyszenie, zawierające parametry Stowarzyszenia, listę zakwalifikowanych szczytów i inne informacje, które mogą być uznane za pomocne dla działania Programu na terenie Stowarzyszenia.
Łowca (Chaser)
Osoba, która uczestniczy w SOTA dzięki pracy Aktywatorów i ubiega się o punkty.
Klasa (Class)
Formy uczestnictwa w Programie. Klasy: Aktywator i Łowca.
Przełęcz (Col)
Najniższy punkt wzdłuż grzbietu między dwoma szczytami (znany również jako "siodło").
Podmiot (Entity)
Wpisany na listę DXCC; zaliczony do dyplomu DXCC. Wcześniej oznaczał "Kraj" DXCC. Zobacz więcej informacji: http://www.remote.arrl.org/awards/dxcc/rules.html.
Wyprawa (Expedition)
Jednorazowa obecność na szczycie Aktywatora lub grupy Aktywatorów, który/rzy przeprowadzili minimalną ilość łączności wymaganą przez Program.
Zasady Ogólne (General Rules)
Zasady programu SOTA, które wszystkie Stowarzyszenia i uczestnicy musza przestrzegać.
Zarejestrowany (Incorporated)
Mówi się, że Stowarzyszenie jest zarejestrowane jeżeli jego ARM jest zaakceptowany przez Zespół Zarządzający Programem.
Międzynarodowy Numer Referencyjny (International Reference Number)
Dopuszczona forma G/LD-003 lub W2/WE-003, która jednoznacznie określa szczyt w Programie.
IOTA (IOTA - Islands on the Air)
Program zarządzany przez Radio Society of Great Britain, w którym za łączności z wyspami lub grupami wysp Świata można ubiegać się o dyplomy.
Zespół Zarządzający MT (MT - Management Team)
Zespół zajmujący się całkowicie administracją Programu na całym Świecie.
Stanowisko Operatora (Operating Position)
Dokładna lokalizacja nadajnika, który jest używany przez Aktywatora w celu aktywacji Szczytu.
Uczestnik (Participant)
Każda osoba, która działa w ramach Programu, w tym: Aktywatory, Łowcy i Nasłuchowcy.
Program (Programme)
Summit On The Air (w skrócie SOTA).
Numer Referencyjny (Reference Number)
Dopuszczona forma LD-003, która jednoznacznie identyfikuje Szczyt w każdym Stowarzyszeniu.
Region (Region)
Wydzielona geograficznie część Stowarzyszenia, w celu ułatwienia zarządzania Programem.
Wysokość Względna (Relative Height)
Wysokość Szczytu liczona w stosunku do okolicy, to nie jest wysokość n.p.m., chyba, że jest to teren przybrzeżny; jej wartość, czasami nazwana wzniesieniem, nie może być mniejsza niż 150 metrów.
Zbiór Zasad (Set of Rules)
Pełne zasady Programu dla Stowarzyszenia, zawierające Zasady Ogólne i Poradnik Stowarzyszenia.
Nasłuchowiec (Short Wave Listener)
Osoba, która uczestniczy w SOTA poprzez prowadzenie nasłuchu łączności prowadzonych przez Aktywatorów and submitting claims.
SOTA (SOTA)
Program Summit On The Air.
Szczyt (Summit)
Szczyt górski, który spełnił kryteria Stowarzyszenia i został mu nadany numer referencyjny.
Różnica Wysokości (Vertical Distance)
Maksymalna dopuszczona różnica wysokości pomiędzy Szczytem, a Stanowiskiem Operatora.

==============================================================================
3. ZASADY PROGRAMU
==============================================================================


3.1. Cel programu
Celem SOTA (dalej: Programu) jest zachęcenie do aktywności radioamatorskiej ze szczytów gór i wzniesień w krajach na całym Świecie i dostarczenie programu dyplomowego we wszystkich DXCC. Zamiarem jest zachęcenie do aktywności radioamatorskiej ze ściśle określonej listy szczytów, w tym ważniejszych gór. Aby rozszerzyć możliwość uczestnictwa w programie do programu mogą być również zaliczone mniejsze szczyty. Przyrostowy system punktacji odpowiednio premiuje wyższe szczyty. Program nie dopuszcza aktywności bezpośrednio z lub w sąsiedztwie pojazdów silnikowych. Program umożliwia udział zarówno Aktywatorom, którzy nawiązują łączności ze szczytów, Łowcom, którzy nawiązują łączności z aktywatorami jak również nasłuchowcom.

3.2. Struktura programu
3.2.1. Zakres
Program jest otwarty dla wszystkich radioamatorów na całym Świecie. Nie ma żadnych ograniczeń co do tego kto może aktywować szczyty, aczkolwiek możliwe jest, że większość aktywatorów mieszka w pewnych ograniczonych obszarach. Łowcy i Nasłuchowcy mogą znajdować się w dowolnym kraju, nawet jeżeli na ich terenie nie działa żadne Stowarzyszenie.
3.2.2. Zespół zarządzający programem
Mały zespół zarządzający programem jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie programem SOTA. Jest on zwłaszcza odpowiedzialny za tworzenie i rozwój Zasad ogólnych i decydowania o stosowności propozycji składanych przez Stowarzyszenia (patrz poniżej).
3.2.3. Stowarzyszenia
Określenie „Stowarzyszenie” stosowane w tym tłumaczeniu nie ma związku z prawnym znaczeniem tego słowa na terytorium RP.
Logicznie wydzielone regiony geograficzne stają się częścią programu SOTA, zwaną dalej Stowarzyszeniem, poprzez przyjęcie Zasad ogólnych. Istnieją trzy możliwe rodzaje Stowarzyszeń:
1) Każdy podmiot DXCC na świecie może samodzielnie brać udział w SOTA. W podmiocie takim tworzy się Stowarzyszenie.
2) W przypadku dużych podmiotów DXCC, jak np. Stany Zjednoczone, może nastąpić podział. Teren powstały podczas tego podziału samodzielnie tworzy Stowarzyszenie.
3) W przypadku małych podmiotów DXCC, lub grupy podmiotów, które w sposób naturalny tworzą całość, kilka podmiotów DXCC może utworzyć jedno Stowarzyszenie.
Każde stowarzyszenie musi mieć Menedżera. Menedżer ten określa parametry, które są właściwe dla terenu, na którym to Stowarzyszenie się zawiązuje. Później tworzy on Association Reference Manual (ARM) i przedstawia go jako propozycję uczestnictwa do Zespołu zarządzającego programem. Gdy Zespół zaakceptuje ARM uznaje się to Stowarzyszenie za członka SOTA.
3.2.4. Regiony
Teren Stowarzyszenia może zostać podzielony na jeden bądź kilka Regionów. Powinny być one wydzielony w sposób jednolity, geograficznie lub geologicznie.
3.2.5. Uczestnicy
Wyróżnia się trzy rodzaje uczestnictwa w programie: Aktywatorów, Łowców i Nasłuchowców. Dozwolone jest zawiązywanie drużyn celem uczestnictwa w klasie Aktywatorów. Dla każdego rodzaju uczestnictwa punkty naliczane są osobno biorąc pod uwagę osiągnięcia.
3.2.6. Sposób działania programu
Program jest zarządzany poprzez Internet, przy użyciu stron internetowych, reflektorów (?) i e-maili celem obniżenia kosztów funkcjonowania do absolutnego minimum. Program utrzymuje się sam poprzez opłaty za wydawane certyfikaty, dyplomy, etc. Międzynarodowa strona SOTA znajduje się pod adresem http://www.sota.org.uk. Istnieje również grupa dyskusyjna (dla raportów z ekspedycji i omawiania innych spraw związanych z Programem) pod adresem http://groups.yahoo.com/groups/summits.

3.3. Data rozpoczęcia programu
Program rozpoczął się w dniu 2 marca 2002 roku. Każde Stowarzyszenie posiada własną datę powstania, która jest datą rejestracji. Szczyty można zgłaszać po dniu powstania właściwego Stowarzyszenia.

3.4. Układ odniesienia
Każdy region górski w Stowarzyszeniu ma przypisany unikalny dwu-znakowy identyfikator. Indywidualnym szczytom na terenie regionu przypisuje się liczbę w przedziale od 001 do 999 (nie przewiduje się, że w każdym regionie liczba przekroczy kilkaset szczytów, a w razie potrzeby, nastąpi dodatkowy podział). Stowarzyszeniu, tworzy niepowtarzalny numer referencyjny w postaci, np. LD-003. Zera są stosowane, w numerach, w których liczba jest mniejsza niż 100. Numer referencyjny jest używany przez program do określenia danego szczytu. W celu jednoznacznej identyfikacji szczytu na świecie, międzynarodowy numer referencyjny SOTA jest tworzony z przedrostkiem danego Stowarzyszenia. Mogą to być:
1) prefix przyznany przez ITU, bez podziału na podregiony, np. G/LD-003
2) prefix przyznany przez ITU z identyfikatorem podziału, z podziałem na podregiony, np. W2/WE-003
Aby uniknąć pomyłek z programem IOTA (Islands On The Air), w identyfikatorze szczytu nie może pojawić się skrót oznaczający kontynent, a mianowicie: AF, AS, UE, NA, OC lub SA.
Jeśli szczyt jest "przeniesiony" ze względu na dokładniejsze pomiary, zachowa swój oryginalny numer referencyjny, o ile nowy najwyższy punkt znajduje się w strefie aktywizacji starego najwyższego punktu. W przeciwnym razie zostanie wydany nowy, a stary zostanie usunięty. Kiedy szczyt skreśla się z jakiegokolwiek powodu, numer nie zostanie ponownie nadany.

3.5. Wytyczne dotyczące definicji „szczyt”
Każde Stowarzyszenie posiada swoją strategię określania listy szczytów, który jest zgodny z charakterem ogólnego terenu w tym Stowarzyszeniu. Definiowanie musi brać pod uwagę następujące wytyczne:
1) Stowarzyszenie musi mieć wystarczające dane topograficzne, aby dołączyć dany szczyt do listy zdefiniowanych. Zespół Zarządzający SOTA zaleca aby wzniesienie posiadało minimalną wybitność 150m. Na Stowarzyszenia nakłada się nacisk, aby minimalna wybitność wzniesienia, które ma być dołączone do Programu, wynosiła 100m. W przypadku, gdy zasada ta nie może być spełniona, Stowarzyszenie czy region, niestety, nie może brać udziału w Programie SOTA. Przyszłe Stowarzyszenia, które chciałyby ustanowić minimalną wybitność na mniejszą niż 150 metrów, będą musiały uzasadnić preferowaną wartość i być w stanie wykazać, że takie ustalenia znaczącą wpłyną na powstanie i późniejsze istnienie Stowarzyszenia.
2) Szczyty powinny posiadać wyraźne kulminacje. Oznacza to, że musi zostać zachowana ustalona przez Stowarzyszenie różnica poziomów pomiędzy szczytem, a jego przełęczami (również siodłami). Szczyty oddzielone tzw. płytkimi siodełkami, powinny być uważane za jeden szczyt. Zasada ta gwarantuje, że istnieją odrębne wejścia powiązane z każdym szczytem.
3) Program jest przeznaczony do integracji z przyrodą, a zatem lista szczytów nie powinna ograniczać się do najwyższych punktów Stowarzyszenia. Aby zachęcać do udziału jak największej liczby ludzi, wszelkie szczyty, który spełniają wymogi zasady w punkcie 1), powinny zostać zakwalifikowane do włączenia do Programu. Lokalny Regulamin, który nie zawiera odpowiednio szerokiej gamy szczytów, gdy takie szczyty istnieją w jego granicach, może być odrzucone przez Zespół Zarządzający.
4) Szczyty które są dostępne drogami mogą być dołączone na listę SOTA, ale praca z pojazdów mechanicznych nie jest dozwolona.
Uznaje się, ze praca z samego szczytu może być utrudniona lub wręcz niemożliwa. Ważne jest też, aby Aktywatorzy nie przeszkadzali innym turystom będącym na szczycie. W związku z powyższym każde Stowarzyszenie określa minimalną dopuszczalną różnicę wysokości pomiędzy szczytem, a miejscem operatora; a która dopuszcza późniejsze ubieganie się o punkty Aktywatora.

3.6. Dodawanie i usuwanie szczytów
Lista szczytów Stowarzyszenia nie jest wyczerpana. Mile widziane jest, aby lista powiększała się z czasem, jako program rozwoju Stowarzyszenia. Szczyty mogą zostać dodane do programu, pod warunkiem że odpowiadają definicji uzgodnionych w danym Stowarzyszeniu. W ten sposób dodany szczyt, jest dostępny dla wszystkich od jego daty aktywacji, kiedy to został nadany numer referencyjny.
Zespół Zarządzający zastrzega sobie prawo do otrzymania wystarczających informacji w celu potwierdzenia, że proponowany do listy SOTA szczyt, spełnia wymagane kryteria. Takie informacje mogą zawierać odnośniki do dostępnych publicznie niezależnych wykazów (np. http://www.peaklist.org), publikacji rządowych, lub wyników szczegółowej analizy danych kartograficznych. W przypadku gdy takie informacje nie zostaną dostarczone, szczyt nie zostanie dodany do programu.
3.6.1. Aktywacja potencjalnych szczytów
Aktywatorzy, którzy chcieliby dopisać do listy SOTA nowy szczyt, powinni przed wyprawą podać odpowiednie dane i informacje menadżerowi danego Stowarzyszenia lub regionu, co dowiodłoby, że spełnione są wymagane kryteria. Numer zostanie wydany przez menadżera Stowarzyszenia, a data aktywacji zostanie uzgodniona z Zespołem Zarządzającym.
3.6.2. Usuwanie szczytu
Szczyt zostanie usunięty, jeżeli nie spełnia kryteriów (np. ze względu na bardziej precyzyjne odwzorowanie). Zaliczone punkty dla danego szczytu uzyskane przed jego usunięciem z listy SOTA, zostaną zachowane.

3.7. Zasady dla aktywatorów
Wszystkie wyprawy muszą używać dozwolonych dróg dojazdowych oraz przestrzegać wszelkich miejscowych przepisów dotyczących korzystania z gruntów. W szczególności, Aktywatorzy muszą zapewnić, że mają wszelkie niezbędne uprawnienia do pracy z wybranego szczytu. Uwaga! Niedopuszczalne jest zakładanie nocnego obozu na obszarach górskich, bez zgody właściciela gruntu.
3.7.1. Kryteria dla wypraw
Aby wyprawę uznać za ważną, muszą zostać spełnione poniższe kryteria:
1) Aktywator musi posiadać ważne pozwolenie radioamatorskie.
2) Wszystkie działania muszą być zgodne z wydanym pozwoleniem i muszą być zgodne z miejscowym prawem telekomunikacyjnym kraju do którego należy dane Stowarzyszenie.
3) Na aktywowany szczyt nie można dostać się bezpośrednio pojazdem mechanicznym. Dozwolone są tylko: turystyka piesza, narciarska i kolarska.
4) Stanowisko operatora musi znajdować się w dozwolonej różnicy poziomów od szczytu, jak określono w art. 3.5. Teren pomiędzy pracującym operatorem a rzeczywistym szczytem nie może spaść poniżej dopuszczalnej wysokości.
5) Wszystkie urządzenia muszą zostać przetransportowane na szczyt przez zespół Aktywatora/ów.
6) Wszystkie urządzenia muszą być zasilane z przenośnego źródła zasilania (baterie, ogniwa słoneczne, itp.). Zabronione jest korzystanie z zainstalowanych na stałe źródeł energii lub wszelkiego rodzaju generatorów na paliwa kopalne.
7) Wszystkie działania muszą być zgodne z mogącymi występować na szczycie wszelkimi ograniczeniami dotyczącymi korzystania z urządzeń nadawczych.
8) W celu aktywacji szczytu wystarczy przeprowadzić przynajmniej jedną łączność. W celu zakwalifikowania punktów przypisanych danemu szczytu, należy przeprowadzić co najmniej cztery łączności, z których każda musi być z inną stacją.
9) Łączności z innymi w tej samej Strefie Aktywizacji nie liczą się do ogólnej punktacji.
10) Łączności przez przemienniki naziemne nie liczą się do ogólnej punktacji.
11) Punkty aktywacyjne zaliczane są operatorowi bez względu na używany znak. Operator musi być uprawniony do wykorzystywania znaku. Wielu operatorów z tej samej stacji może ubiegać się o punkty Aktywatora. Wtedy każdy operator jest zobowiązany do przeprowadzenia minimalnej liczby łączności, wymaganej w celu ubiegania się o punkty Aktywatora.
12) Aktywator musi przedstawić dziennik wyprawy w celu ubiegania się o punkty. Aktywator jest proszony o złożenie logów, nawet jeśli nie ubiega się o punkty programu, tak by zgłoszenie Łowcy mogło być weryfikowalne. Logi mogą być składane przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej lub jako plik dziennika. Pełne informacje na stronie internetowej SOTA.
13) Jeżeli dla szczytu wydano numery referencyjne w dwóch lub więcej Stowarzyszeniach, Aktywator może ubiegać się o punkty każdego z nich, pod warunkiem, że stanowisko operatora jest w granicach danego Stowarzyszenia. Ten sam szczyt może być aktywowany przez tego samego Aktywatora raz w roku w każdym ze Stowarzyszeń.
14) Wszystkie działania w ramach SOTA mają być prowadzone w duchu programu.
15) Karty QSL nie są wymagane.
3.7.2. Punktacja
Aktywator podnosi liczbę swoich punktów poprzez pracę na wyprawach, niezależnie od całkowitej liczby łączności, ale wyższych od minimum kwalifikacyjnego. Szczyt można aktywować dowolną ilość razy w ciągu roku, ale Aktywator może ubiegać się o punkty do pracy z danego szczytu tylko raz w każdym roku kalendarzowym.
3.7.3. Kodeks postępowania
Uczestnictwo w programie Sota jest otwarta dla wszystkich, choć korzystanie z niektórych usług, w tym SOTAwatch i bazy danych SOTA wymaga rejestracji. Jednakże, Zespół Zarządzający zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na korzystanie z tych usług, i usunięciem wcześniej wprowadzonych danych, w przypadku gdy uczestnik zachowuje się w sposób sprzeczny z celami SOTA. W takich, miejmy nadzieję, rzadkich przypadkach, decyzja Zespołu Zarządzającego będzie ostateczna. Przykłady takich niedopuszczalnych zachowań obejmują m.in., ale nie tylko:
1) Uporczywe naruszanie akceptowalnych zasad użytkowania SOTA-watch.
2) Wprowadzanie zgłoszeń do bazy dla kontaktów, nie spełniających reguł programu SOTA.
3) Grożąc lub nadużywając członków Zespołu Zarządzającego, lub innym uczestnikom SOTA.
4) Trwałe naruszenie zasad SOTA.
5) Nadużycie oprogramowania SOTA (złamanie zabezpieczeń lub podszywanie się za innego uczestnika programu).
6) Zachowania, które mogą doprowadzić do utraty zaufania SOTA.
Przykłady zachowań, które mogą doprowadzić do utraty zaufania SOTA obejmują zachowanie nie zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Aktywatorzy nie mogą powodować żadnych szkód środowisku naturalnemu. Obejmuje to uszkodzenia spowodowane nieumyślnie lub z powodu nie zachowania należytej ostrożności, czy braku opieki: gór, murów, płotów, zwierząt, budynków, itp. Należy pamiętać, o zabraniu ze sobą wszelakich odpadków, gdyż pozostawienie ich źle świadczy o nas samych i jest potencjalnie niebezpieczne dla zwierząt.
Aktywatorzy muszą działać z należytym szacunkiem i uwzględnieniem pobytu innych osób na szczycie. Nadmierny hałas, niewłaściwie rozłożony ekwipunek radiowy nie jest do przyjęcia i potencjalnie przynosi szkodę programowi SOTA. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla wkroczenia na teren prywatny bez pozwolenia jego właściciela. Podczas parkowania pojazdu w ramach przygotowań do aktywacji szczytu, nie należy zastawiać dróg dojazdowych, ścieżek czy bram. Jeżeli pojazd jest oznaczony symbolem SOTA, to nawet podczas naszej nieobecności może przynosić programowi złą sławę.
Zarówno Aktywatorzy jak i Łowcy, muszą zawsze działać zgodnie z warunkami licencji. Uczestnictwo w programie SOTA uwypukla w eterze nasze zachowanie w sposób widoczny dla innych użytkowników pasm amatorskich i nieuczciwe praktyki, jak używanie wulgarnego języka czy powodujące celowego zakłócenia, nie będą tolerowane. Przede wszystkim, uczestnicy są zobowiązani do działania w sposób, który jest zgodny z duchem programu.
3.7.4. Kompetencje do podejmowania wypraw
Aktywatorzy muszą być kompetentni do podjęcia proponowanych wypraw i muszą być zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, warunki pogodowe, itp.
Aktywatorzy biorą udział w programie całkowicie na własne ryzyko i program nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, utraty życia lub inne straty.
Aktywatorom przypomina się, że turystyka górska, a szczególnie wspinaczka są niebezpiecznymi formami rekreacji. Wypadki zdarzają się w górach, i ryzyko nie jest ani zwiększone, ani złagodzone przez program SOTA.

3.8. Zasady dla łowców
1) Łowca musi posiadać ważne pozwolenie radioamatorskie.
2) Łowca musi musi przeprowadzić łączność z wyprawą na szczycie, w której zostaną wymienione co najmniej: znaki wywoławcze i raporty. Jeżeli to możliwe, Łowca powinien dodatkowo otrzymać od Aktywatora numer referencyjny SOTA danego szczytu.
3) Z dniem 1 stycznia 2004 roku, punkty zalicza się tylko za jedną łączność ze szczytem w danym dniu (od 0:01 do 23:59 UTC), nie zależnie od ilości operatorów wyprawy.
4) Łączności przez przemienniki naziemne nie liczą się do ogólnej punktacji.
5) Łowcy, którzy ubiegają się o punkty w programie dla danych szczytów, muszą dostarczyć dokument potwierdzający przeprowadzenie łączności z wyprawami pracującymi z tych szczytów.
6) Karty QSL nie są wymagane.
7) Aktywator może ubiegać się o punkty Łowcy, jeżeli przeprowadzi łączność z Aktywatorem innego szczytu.
3.8.1. Punktacja
Punkty dla danego szczytu są nadawane za przeprowadzenie jednej łączności z wyprawą. Wiele łączności z tą samą wyprawą nie dają dodatkowych punktów.

3.9. Zasady dla nasłuchowców
1) Każdy może uczestniczyć w programie jako Nasłuchowiec, obojętnie czy posiada on stosowną licencję, czy też nie.
2) Nasłuchowiec musi być świadkiem łączności pomiędzy wyprawą i każdego innego radioamatora, w której zostały wymienione co najmniej znaki wywoławcze i raporty. Informacje te muszą być zarejestrowane przez Nasłuchowca. Jeżeli podczas łączności został podany numer referencyjny SOTA, powinien być zarejestrowany.
3) Z dniem 1 stycznia 2004 roku, punkty zalicza się tylko za nasłuch jednej łączności ze szczytem w danym dniu (od 0:01 do 23:59 UTC), nie zależnie od ilości operatorów wyprawy.
4) Nasłuchy łączności przez przemienniki naziemne nie liczą się do ogólnej punktacji.
5) Nasłuchowcy, którzy ubiegają się o punkty w programie dla danych szczytów, muszą dostarczyć dokument potwierdzający nasłuch łączności z wyprawami pracującymi z tych szczytów.
6) Karty QSL nie są wymagane.
3.9.1. Punktacja
Punkty dla danego szczytu są nadawane za nasłuch jednej łączności z wyprawą. Wiele łączności z tą samą wyprawą nie dają dodatkowych punktów.

3.10. Modulacje i pasma
W programie dopuszcza się wszystkie pasma amatorskie i modulacje.

3.11. System punktacji
Wprowadzono system punktacji w odniesieniu do wysokości szczytu n.p.m., z wyjątkiem Stowarzyszeń gdzie taki system jest wyraźnie niepraktyczny (patrz poniżej). Każdemu szczytu jest przypisana określona liczba punktów w zależności od jego wysokości bezwzględnej. System opiera się na sześciu przedziałach wysokości n.p.m, których wartości dla danego Stowarzyszenia ustala jego manager i muszą być opublikowane w Lokalnym Regulaminie Stowarzyszenia.
Punkty przyznawane są zarówno Aktywatorom jak i Łowcom w następujący sposób:
Przedział 1 - 1 punkt
Przedział 2 - 2 punkty
Przedział 3 - 4 punkty
Przedział 4 - 6 punkty
Przedział 5 - 8 punktów
Przedział 6 - 10 punktów
Dla Stowarzyszenia zawierających stosunkowo niewiele szczytów, takich jak Belgia lub wyspy Man, powyższy podział może być nie odpowiedni, a nawet nie możliwy, aby przydzielić do każdego przedziału wysokości szczytów. W takim przypadku, jeden lub więcej przedziałów o wyższej wartości wysokości można pominąć.
3.11.1. Sezonowy bonus
Sezonowy bonus (dodatkowe punkty) mogą być nadawane dla wszystkich wypraw aktywacyjnych na terenie Stowarzyszenia, i jest to w gestii menadżera Stowarzyszenia. Sezonowy bonus ma na celu uwzględnienie faktu, że poruszanie się po górach w tym okresie wymaga posiadania dodatkowego sprzętu i umiejętności posługiwania się nim. Premia przede wszystkim może dotyczyć warunków zimowych, kiedy to następują sezonowe zmiany temperatury lub innych czynników, np. pory monsumowe.
Może być tylko jeden okres bonusowy w roku i nie może trwać dłużej niż cztery miesiące. Premie stosuje się wyłącznie dla wypraw na wyższe szczyty i we wszystkich przypadkach liczba dodatkowych punktów wynosi: 3. Manager Stowarzyszenia określa dla terenu Stowarzyszenia bonus sezonowy mając na uwadze względy bezpieczeństwa. On też ustala długość okresu i minimalną wysokość szczytów dla których zostaną przyznane dodatkowe punkty.
W dużych Stowarzyszeniach istnieją przepisy o sezonowych okresach bonusowych o zróżnicowanej punktacji, które nadane mogą być w zależności od regionu, gdzie występują istotne zmiany klimatu. Managerowie takich Stowarzyszeń powinni wtedy złożyć stosowny wniosek do Zespołu Zarządzającego, potwierdzający te zmiany.
3.11.2. Pierwszeństwo nadawania punktów aktywatora
W przypadku, gdy Aktywator aktywuje szczyt więcej niż raz w ciągu roku, może on ubiegać się o punkty tylko za jedną wyprawę. Jeśli jedna z nich wypada w okresie sezonu premiowego, to Aktywator może ubiegać się o punkty za tę wyprawę, co zapewnia otrzymanie większej ilości punktów.

3.12. Dokumentacja
Biblioteka dokumentów SOTA jest utrzymywana w formacie Microsoft Word i jest wydawany w formacie Adobe PDF. Wszystkie dokumenty SOTA muszą być w ten sposób sformatowane i odpowiadać dokładnie domowemu stylowi SOTA. Szablony są udostępniane na życzenie. Każdy dokument posiada niepowtarzalny numer, wydany przez Zespół Zarządzający Programem; i wskazujący na to, że dokument został wydany oficjalnie. Rejestr zawiera listę wszystkich oficjalnie wydanych dokumentów.
3.12.1 Zasady ogólne
Zasady ogólne (ten dokument) stanowią ramy, w których Program działa. Stworzony został przez Zespół Zarządzający Programem.
3.12.2 Podręcznik stowarzyszenia ARM
Każdy menadżer Stowarzyszenia tworzy Podręcznik Stowarzyszenia (ARM), który obejmuje konkretne dane Stowarzyszenia, i dostosowuje Program do potrzeb obszaru Stowarzyszenia. ARM są publikowane w języku angielskim i ewentualnie w innym języku, który jest odpowiedni do Stowarzyszenia. ARM obejmuje następujące działy:
1) Rozdział 1 – wykaz zmian.
2) Rozdział 2 – dane informacyjne o Stowarzyszeniu. Jako minimum, musi zawierać parametry Stowarzyszenia, ale może także zawierać ogólne informacje przydatne dla potencjalnych uczestników.
3) Rozdział 3 – dane referencyjne szczytu. Ten rozdział zawiera zakwalifikowane szczyty w formie tabelarycznej. Tabele mogą zostać podzielone na regiony i mogą zawierać również szczegółowe informacje Regionu użytkowania dla potencjalnych uczestników. Minimum informacji wymaganych w tabelach:
1) Numer referencyjny SOTA.
2) Nazwę szczytu. Należy używać nazw zamieszczonych na lokalnych mapach. W przypadku braku nazwy na mapach, należy wykorzystać nazwę używaną lokalnie.
3) Lokalizację, z dokładnością co najmniej 250 metrów, podaną jako współrzędne szerokości i długości geograficznej w formacie decymalnym ze znakiem. Lokalizacja może być dodatkowo wyspecyfikowana w innym formacie, takim jak: QTH-lokator lub w innym, uznanym w kraju systemie prostokątnego układu odniesienia.
4) Wysokość szczytu w m npm.
5) Wysokość szczytu w stopach ASL.
6) Ilość punktów powiązanych ze szczytem.
Obowiązkiem menadżera Stowarzyszenia jest aktualizowanie ARM w przypadku dodania nowych szczytów lub wprowadzenia innych niezbędnych zmian. Menadżer Stowarzyszenia musi przesłać zaktualizowany Podręcznik do Zespołu Zarządzającego Programem, gdy zostaną wprowadzone zmiany. ARM jest potwierdzany przez Zespół Zarządzający Programem. Stowarzyszenie staje się czynnym, gdy posiada stosownie zatwierdzony ARM.
3.12.3. Pozostałe dokumenty
Inne dokumenty mogą być tworzone przez Program, od czasu do czasu.
3.12.4 Pierwszeństwo
W przypadku jakiegokolwiek konfliktu, Zasady Ogólne mają pierwszeństwo przed Poradnikiem Stowarzyszenia (ARM). Zasady Ogólne mają również pierwszeństwo przed wszystkimi innymi dokumentami Programu, oficjalnymi lub innymi, np. "Wytyczne dl Aktywatorów", itp. W przypadku, gdy Zasady Ogólne zostały przetłumaczone na inne języki; w przypadku jakiegokolwiek konfliktu, wersja angielska ma pierwszeństwo przed innymi wersjami językowymi.

3.13. Dyplomy
3.13.1. Nagrody programu
Certyfikaty i tablice pamiątkowe przyznawane są za osiągnięcia w całym Programie SOTA, obejmujący wszystkie stowarzyszenia. Istnieją dwie kategorie dyplomów:
a) Kategoria Wszystkich Szczytów. Liczą się wszystkie szczyty, z uwzględnieniem kryteriów kwalifikacji odpowiednio: art. 4.7, art 4.8 lub art. 4.9.
b) Kategoria Unikalnych Szczytów. Każdy szczyt liczy się tylko raz, niezależnie od liczby aktywacji.
Certyfikaty przyznawane będą w kolejności za: 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 punktów, i tak dalej, w poszczególnych kategoriach dyplomowych. Oddzielne certyfikaty przyznawane są Aktywatorom, Łowcom i sekcji SWL. W kategorii Wszystkich szczytów wyróżnienie następujące trofea będą przyznawane na wniosek:
a) "Mountain Goat" (Górska Kozica) - trofeum Aktywatorów, którzy uzbierają 1000 punktów.
b) "Shack Sloth" (Chatka Leniwca) - trofeum dla Łowców, którzy uzbierają 1000 punktów.
c) "SWL" (Nasłuchowiec) - trofeum dla Nasłuchowców, którzy uzbierają 1000 punktów.
Wszystkie certyfikaty i trofea są wydawane na żądanie uczestnika, przez Administratora Nagród Zespołu Zarządzającego Programem, w oparciu o logi przesłane do bazy danych on-line. Pobierana jest opłata na pokrycie kosztów.
3.13.2. Nagrody nadawane przez stowarzyszenia
W uzupełnieniu do programu certyfikatów i nagród, Stowarzyszenia mogą określić swój własny system nagród, który jest zarządzany przez menadżerów Stowarzyszeń. Systemy te muszą być zdefiniowane w ARM.

3.14. Administrowanie
Zespół Zarządzający zarządza programem na zasadzie dobrowolności. Zespół Zarządzający Programu ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania programu we wszystkich Stowarzyszenia i jego decyzje są ostateczne. Zespół Zarządzający Programu powołuje menadżera Stowarzyszenia dla każdego Stowarzyszenia, zwykle rezydenta krajowego, który jest odpowiedzialny za doradztwo w zakresie funkcjonowania Programu w tym Stowarzyszeniu. W szczególności menadżer Stowarzyszenia tworzy i utrzymuje Poradnik Stowarzyszenia (ARM) dla swego Stowarzyszenia, który uzgadnia z Zespołem Zarządzającym Programem. Jeśli wcielone Stowarzyszenie z jakiegokolwiek powodu nie dysponuje menadżerem, powróci konieczność wyznaczenia nowego menadżera Stowarzyszenia przez Zespół Zarządzający. Menadżer Stowarzyszenia będzie według własnego uznania, mianować Menadżerów Regionów wymaganych w każdym górzystym regionie Stowarzyszenia, w celu zapewnienia lokalnej wiedzy dla menadżera Stowarzyszenia i Zespołu Zarządzającego Programem. Menadżer Regionu może być w kontakcie w celu udzielenia potencjalnym Aktywatorom informacji na temat planowania wizyty w danej okolicy.

3.15. Publikacja informacji
Aktywatorzy szczytów są zachęcani do publikowania terminów swoich wypraw w celu poinformowania największej ilości Łowców o możliwości nawiązania kontaktu. W tym celu nadano internetowy dostęp, który jest osiągalny przez subskrybcje zainteresowanych stron. Lista szczytów, którym zostały nadane numery referencyjne zostaną zamieszczone w sieci. Reguły Programu dla każdego ze Stowarzyszeń zostanie opublikowana na stronie internetowej.

3.16. Częstotliwości SOTA
Nie ma określonych przez SOTA częstotliwości, ale sugeruje się Aktywatorom, żeby sugerowali, na których częstotliwościach będą pracować na poszczególnych wyprawach. W przypadku pracy z urządzeń QRP, sugeruje się pracę na ustalonych międzynarodowych częstotliwościach wywoławczych QRP.

3.17. Znaki towarowe i prawa autorskie
"Summits on the Air", SOTA i logo SOTA, są znakami towarowymi Programu SOTA. Wszystkie dokumenty publikowane przez Program są chronione prawami autorskimi programu.
3.17.1. Używanie nazwy i logo SOTA
Logo i nazwa SOTA mogą być swobodnie używane do celów niekomercyjnych, które są wyraźnie związane z Programem. Przykładem może być wykorzystanie logo na karty QSL, lub jako część prywatnej strony internetowej. Organizacje komercyjne, które chcą skorzystać z nazwy lub logo SOTA musi najpierw przedyskutować swoje plany, oraz uzyskać zgodę Zespołu Zarządzającego Programem. We wszystkich przypadkach logo SOTA, prezentowany ma być w niezmienionym w jakikolwiek sposób, w tym: zawartości, kolorów i proporcji. Jego ogólna powierzchnia może zostać dopasowana do układu dokumentu. Jeżeli logo SOTA jest używany na stronie internetowej, logo graficzne mogą ewentualnie zawierać link do oficjalnej witryny SOTA, http://sota.org.uk. Niedopuszczalne jest, aby link z logo SOTA kierował na jakąkolwiek inną stronę.

Zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994 roku, treść (tłumaczenie) zamieszczone w niniejszym poście jest chronione prawami autorskimi i jakiekolwiek jego kopiowanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.
_________________
Pozdrawiam
Manager SOTA SP
nasłuch: FM 145.550MHz
kontakt: sota.poland(at)gmail.com
  
Electra22.10.2018 13:59:09
poziom 5

oczka

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » REGULAMINY DYPLOMU SOTA » ZASADY OGÓLNE - GENERAL RULES

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | CyberCiekawostki | darmowe forum | sklepy
opinie, testy, oceny | katalog stron | toplsta